reklama

pracujemy na Twój sukces

Wyko­nu­je­my sze­ro­ki zakres usług zwią­za­nych z wizu­ali­za­cją i ozna­ko­wa­niem firm. Do naj­waż­niej­szych war­to zali­czyć:

oznakowanie zewnętrzne

  • lite­ry prze­strzen­ne, gra­we­ro­wa­ne, pod­świe­tla­ne, wyci­na­ne,
  • tabli­ce infor­ma­cyj­ne, kie­run­ko­we, szyl­dy,
  • rekla­my świetl­ne — kase­to­ny, tote­my pylo­ny, oto­ki.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem Vista Sys­tem, świa­to­we­go lide­ra w dzie­dzi­nie roz­wią­zań modu­ło­wych szyl­dów ozna­ko­wa­nia. Kon­cep­cja ta zosta­ła opra­co­wa­na przez doświad­czo­nych spe­cja­li­stów ozna­ko­wa­nia w celu połą­cze­nia korzy­ści nie­stan­dar­do­wo zapro­jek­to­wa­nych szyl­dów z szyl­da­mi sys­te­mów modu­ło­wych.

oklejanie pojazdów i zmiana koloru

Rekla­ma na samo­cho­dach to jed­na z naj­lep­szych form rekla­my zewnętrz­nej. Nakle­ja­my lite­ry, gra­fi­kę na powierzch­nie lakie­ro­wa­ne i szy­by. Dla zwięk­sze­nia trwa­ło­ści lami­nu­je­my wydru­ki. Wyko­nu­je­my rów­nież zmia­ny kolo­ru aut za pomo­cą spe­cja­li­stycz­nych folii. Ich cechy pozwa­la­ją na trwa­łe okle­je­nie jak i póź­niej­szy demon­taż gdy zaj­dzie taka potrze­ba.

wyklejanie grafiki

Do wykle­ja­nia uży­wa­my folii plo­te­ro­wych, wydru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych, folii adhe­zyj­nych, ścien­nych, foto­ta­pet samo­przy­lep­nych i innych spe­cja­li­stycz­nych mate­ria­łów.

  • witry­ny, sto­iska,
  • ścia­ny, pod­ło­gi, sufi­ty, ele­men­ty szkla­ne,
  • pły­ty, pian­ki, bla­chy.

systemy wystawiennicze

W sta­łej ofer­cie posia­da­my atrak­cyj­ne ceno­wo ele­men­ty POS, jak rów­nież pro­jek­tu­je­my sto­iska i zabu­do­wy tar­go­we.

  • sys­te­my wysta­wien­ni­cze — roll-up'y, ścian­ki, sto­ja­ki, poty­ka­cze, try­bun­ki,
  • kom­plek­so­we zabu­do­wy tar­go­we i sto­iska wysta­wien­ni­cze.

dział produkcji

Posia­da­my wła­sny dział pro­duk­cji, w tym dru­kar­nię wiel­ko­for­ma­to­wą. Obsłu­gu­je­my rów­nież duże reali­za­cje — siat­ki na budyn­kach, kon­struk­cje prze­strzen­ne, mega-pylo­ny. Współ­pra­cu­je­my ze spe­cja­li­sta­mi od kon­struk­cji sta­lo­wych, sta­li nie­rdzew­nej, szkła i drew­na dzię­ki cze­mu może­my zapro­po­no­wać pełen wachlarz roz­wią­zań, reali­zu­je­my zamó­wie­nia nie­ty­po­we.

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij