portfolio

wierzymy że czasem lepiej coś pokazać, niż dużo mówić
ładowanie…
 • gadżety — torby , pendrive, długopis

  Cen­trum Infor­ma­cji i Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej
 • biuwar A2

  Tur­bo-Tec Sp z o.o.
 • tapety pulpitu

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Euro Biu­ro
 • gadżety — długopis

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw
 • oznakowanie pojazdów

  Faru­tex Sp. z o.o.
 • raport roczny

  Kre­dyt Bank S.A.
 • oklejenie samochodów

  DB Schen­ker Sp. z o.o.
 • projekt logo

  CITT — Cen­trum Infor­ma­cji i Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej
 • witryna wystawowa

  PZU SA
 • gadżety — długopis, pendrive

  Euro Biu­ro
 • totem reklamowy

  Micha­el Auto Ser­wis
 • projekt logo

  Pomoc Bez Słów — kurs języ­ka migo­we­go
 • folder informacyjny

  Micha­el Metal Sys­tem
 • ulotka

  Micha­el Auto Ser­wis
 • Projekt logo

  Gmi­na Klesz­cze­wo
 • Projekt logo

  Tur­bo-Tec — tur­bo­sprę­żar­ki
 • projekt logo

  Haj­du­ki — Invest Park
 • oznakowanie samochodu

  Abi­mex Quady
 • oklejenie pojazdów

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • Kreacja marki

  ADU
 • tablica informacyjna

  KIWI Pol­ska Sp. z o.o.
 • corporate identity

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw
 • layouty prasowe

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • kartka świąteczna

  TUW Cuprum
 • projekt logo

  TKM — Agen­cja Rekla­mo­wa
 • zaproszenie + koperta

  Huta Cel­sa
 • wizytówka internetowa

  Gru­pa Union
 • strona www

  Invest Park S.A.
 • oklejenie pojazdu

  klient indy­wi­du­al­ny
 • Projekt logo

  Hume Austra­lian Doors
 • gadżety — smycz, długopis, pendrive

  Taxmen­tor — Biu­ro Rachun­ko­we
 • strona www

  jbgar­dens
 • smycz reklamowa

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • projekt logo

  TUW Cuprum
 • strona www

  Gary Sky­ner
 • animowana kartka

  Ernst & Young
 • gadżety — smycz, długopis

  Hume
 • płyta CD + okładka

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • opakowania kartonowe

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • kreacja marki

  Esti­mo — Finan­se
 • gadżety — długopis

  Pol­ska Gru­pa Far­ma­ceu­tycz­na
 • Projekt logo

  Rap­pid — dru­kar­nia wiel­ko­for­ma­to­wa
 • katalog

  TUW Cuprum
 • notes

  ING Bank Ślą­ski SA
 • Projekt logo

  Elek­tro­zap
 • zaproszenie + koperta

  Huta Cel­sa Ostro­wiec
 • oklejenie autobusu

  Ruck Zuck Sp. z o.o.
 • strona www

  Micha­el Auto Ser­wis
 • oznakowanie zewnętrzne

  Acti­ve Inve­st­ment z o.o.
 • menu

  Pub Nie Pamię­tam
 • sklep internetowy

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • kreacja marki

  Pierw­sza Fir­ma
 • ulotki produktowe

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • Kreacja marki

  Hume
 • oznakowanie pojazdu

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw S.A.
 • długopisy + smycz

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • kasetony

  Lecz­ni­ca — spe­cja­li­stycz­na prak­ty­ka lekar­ska
 • strona www

  Gim­ba­sket
 • katalog produktowy

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • gadżety — długopisy

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • kartka świąteczna

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • sklep internetowy

  LEI Pol­ska
 • Kreacja marki

  Scu­tum
 • katalog

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • kartki świąteczne

  Gim­ba­sket
 • Projekt logo

  Poznań — Euro­pej­ska Sto­li­ca Kul­tu­ry 2016
 • projekt logo

  BM Cars
 • stoisko targowe

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • Projekt logo

  Archi­tek­tu­ra Kamie­nia
 • Projekt logo

  Kar­tu­zy
 • projekt aranżacji i realizacja wnętrza

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Uni­ser­wis
 • oznakowanie firmy

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • Kreacja marki

  Gamin­co — Ślą­ska Przy­go­da
 • oznakowanie dojazdu do firmy

  BMCars Sp. z o.o.
 • teczka ofertowa

  ING Bank Ślą­ski SA
 • oznakowanie firmy

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • oklejenie samochodów

  Tur­bo-Tec sp. z o.o.
 • gadżety — długopisy, koszulki, smycze

  Adu Auto­mo­bi­le
 • gadżety reklamowe

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • kalendarz ścienny

  Gim­ba­sket
 • wizualizacja produktu

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • projekt logo

  Taxmen­tor — Biu­ro Rachun­ko­we
 • gadżety — smycz

  PZU
 • teczki ofertowe

  WOM Kato­wi­ce
 • plakaty

  Har­per Cosme­tics
 • ulotki i plakaty

  PZU SA
 • Projekt logo

  Adu Auto­te­ile
 • logo design

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • oznawanie firmy

  Faru­tex Sp. z o.o.
 • oznakowanie firmy

  Kieł­ba­cha u Sta­cha Zakład Mię­sny Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Esti­mo Finan­se
 • oznakowanie teamu wyścigowego

  Comp Sport
 • logo design

  Elek­tro­zap Sp. z o.o.
 • gadżety — długopis, pendrive, smycz

  Pierw­sza Fir­ma
 • totem reklamowy

  Revia Szko­ła Tań­ca
 • projekt logo

  Wal­ly — Pięk­no Deko­ra­cji
 • strona www

  Gamin­co
 • projekt logo

  Lykos Farm — Sieć Aptek
 • kalendarze ścienne

  Woje­wódz­ki Ośro­dek Meto­dycz­ny w Kato­wi­cach
 • teczka projektowa

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw
 • indywidualne statuetki

  PZU SA
 • kaseton + standy

  Rewia szko­ła tań­ca
 • projekt logo

  AMK Sys­te­my Grzew­cze
 • Projekt logo

  Zło­ty Pie­ro­żek
 • projekt logo

  JB Gar­dens — Archi­tek­tu­ra Ogro­dów
 • oznakowanie pojazdów

  Gamin­co
 • sklep internetowy

  Deco Stre­fa
 • e-kartka

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Restau­ra­cja Cen­tral­na
 • stoisko firmowe

  Grund­fos Pom­py Sp. z o.o.
 • ulotka

  Esti­mo
 • Projekt logo

  PDU24
 • model wystawienniczy

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • wizualizacja produktu

  AMK Sys­te­my Grzew­cze Sp. z o.o.
 • tapety na pulpit

  Abi­mex
 • kalendarz ścienny

  ING Bank Ślą­ski SA
 • e-bay sklep

  ADX Auto­te­ile
 • totem + potykacz

  biu­ro podró­ży Gama
 • rewitalizacja logo

  WOM Kato­wi­ce
 • ulotka

  Uni­fet
 • strona www

  TaxMen­tor
 • płyta CD z okładką

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Gamin­co
 • cecha produktu

  Gamet SA
 • znak produktu

  P.U.H.P. Duda
 • tablice reklamowe

  Spil Games Poland
 • gadżety — długopis, koszulki, smycz

  Budis
 • Kreacja marki

  JB Gar­dens
 • Projekt logo

  Tur­bo Tech
 • tablice informacyjne

  Micha­el Auto Ser­wis
 • koncepty plakatów

  Super­sta­cja
 • oznakowanie punktu handlowego

  Biu­ro Podró­ży Gama
 • smycz + długopisy

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.
 • Kreacja marki

  TaxMen­tor
 • reklama zewnętrzna

  Gabi­net Kosme­tycz­ny Sara
 • smycz reklamowa

  ING Bank Ślą­ski SA
 • plakat + ulotka

  TUW Cuprum
 • logo design

  Gim­ba­sket — Gim­na­zjum i Liceum Spor­to­we
 • projekt logo

  Ślą­skie Cen­trum Nauko­wo Tech­no­lo­gicz­ne Prze­my­słu Lot­ni­cze­go
 • strona www

  Ernst & Young
 • Kreacja marki

  Gama Biu­ro Podró­ży
 • projekt logo

  Scu­tum — Kan­ce­la­ria Bro­ker­ska
 • zaproszenie

  Sel­gros
 • Projekt logo

  Gmi­na Lubie
 • Projekt logo

  Budis
 • poligrafia projektu

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw
 • Kreacja marki

  PDU24
 • reklama zewnętrzna

  Lycos Farm
 • strona www

  Union Sp. z o.o.
 • strona www

  TUW Cuprum
 • Projekt logo

  War­bud SA
 • strona www

  GAPP
 • folder informacyjny

  KSP Legal
 • etykieta produktu

  Dobra­wa SA
 • strona www

  Skarb­ni­ca Naro­do­wa
 • kreacja marki

  Restau­ra­cja Cen­tral­na
 • opakowanie produktu

  Elek­tro­tech­ni­ka
 • kalendarzyk

  Esti­mo
 • raport roczny

  War­ta SA
 • kreacja marki

  Pomoc bez Słów
 • strona www

  Apart
 • projekt logo

  Deco Stre­fa
 • portal internetowy

  LEI Pol­ska Sp. z o.o.
 • Projekt logo

  Pierw­sza Fir­ma
 • litery przestrzenne

  CZW WĘGLOZBYT SA
 • ulotka produtkowa

  ADU
 • teczka ofertowa

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • gadżety — koszulki

  PDU24
 • oklejenie samochodu

  Zblew­ski
 • kalendarzyki

  Gama Biu­ro Podró­ży
 • oznakowanie wewnętrze budynku

  Woje­wódz­ki Ośro­dek Meto­dycz­ny w Kato­wi­cach
 • Kreacja marki

  Budis
 • sklep internetowy

  Wal­ly — pięk­no deko­ra­cji
 • gadżety — smycze

  Micha­el Tuning Sys­tem
 • projekt mebla

  Sat­to Media
 • Poligrafia

  Pro­jekt i druk pla­ka­tu dla Gim­na­zjum i Liceum Spor­to­we­go Gim­ba­sket
 • design strony

  Gama­tui
 • Projekt logo

  Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na Luzbel
 • oznakowanie zewnętrzne

  Dack Sp. z o.o.
 • projekt logo

  Mul­ti­task — Agen­cja Rekla­mo­wa
 • stojak reklamowy

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • roll-up

  Gór­no­ślą­ska Agen­cja Prze­kształ­ceń Przed­się­biorstw
 • corporate identity

  Sto­krot­ka Sp. z o.o.
 • ulotka reklamowa

  Hume Doors Sp. z o.o.
 • Kreacja marki

  Far­by z Motyl­kiem
 • gadżety — długopis, pendrive

  Pomoc Bez Słów
 • teczki ofertowe

  Tur­bo-Tec Sp. z o.o.

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij