poligrafia

czytelna i mocna komunikacja

projektowanie graficzne

Pro­jek­tu­je­my kre­atyw­ne, peł­ne wyra­zu mate­ria­ły rekla­mo­we. Two­rzy­my czy­tel­ną komu­ni­ka­cję, wyko­rzy­stu­jąc wie­dzę z zakre­su kom­po­zy­cji, psy­cho­lo­gii kolo­rów, mar­ke­tin­gu i zarzą­dza­nia mar­ką. Pla­stycz­nie adap­tu­je­my róż­no­rod­ne tech­ni­ki dru­ku, bar­wy i kształ­ty budu­jąc uzna­ne maria­że, for­my i tre­ści opra­co­wu­jąc:

  • ulot­ki, kata­lo­gi, fol­de­ry, rapor­ty rocz­ne,
  • tecz­ki ofer­to­we, wizy­tów­ki, kar­ty klien­ta,
  • okład­ki, opa­ko­wa­nia, ety­kie­ty, tor­by,
  • rekla­my pra­so­we, kalen­da­rze, dru­ki samo­ko­piu­ją­ce.

W zespo­le posia­da­my uzdol­nio­nych copyw­ri­te­rów przy­go­to­wu­ją­cych tek­sty, foto­gra­fów i mar­ke­tin­gow­ców. Pra­cu­je­my z mate­ria­ła­mi w języ­kach pol­skim, angiel­skim i ame­ry­kań­skim.

druk wielkoformatowy, cyfrowy i offsetowy

Reali­zu­je­my zle­ce­nia począw­szy od drob­nych nakła­dów dla osób indy­wi­du­al­nych po wydru­ki maso­we. Zaj­mu­je­my się dru­kiem, uszla­chet­nia­niem, kon­fek­cjo­no­wa­niem i logi­sty­ką goto­wych mate­ria­łów.

Posia­da­my wła­sną drukar­nie wiel­ko­for­ma­to­wą — dru­ku­je­my na papie­rach, foliach samo­przy­lep­nych, OWV, siat­kach, bane­rach, płót­nach oraz mate­ria­łach spe­cjal­nych, takich jak folie ścien­ne czy pod­ło­go­we. Wydru­ki wiel­ko­for­ma­to­we wyci­na­my po obry­sie pro­du­ku­jąc naklej­ki, met­ki, ety­kie­ty, ofer­tów­ki. Lami­nu­je­my wydru­ki płyn­nie oraz lami­na­ta­mi sta­ły­mi.

Nasza dru­kar­nia wiel­ko­for­ma­to­wa posia­da rów­nież w ofer­cie atrak­cyj­ne ceno­wo sys­te­my wysta­wien­ni­cze: roll-up'y, poty­ka­cze, ścian­ki i plan­sze rekla­mo­we. Zapra­sza­my na stro­nę duzyformat.info na któ­rej znaj­du­je się aktu­al­ny cen­nik deta­licz­ny, kal­ku­la­tor wydru­ków on line a tak­że peł­na infor­ma­cja na temat moż­li­wo­ści dru­ku.

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij