kreacja marki

pozytywne wyróżnienie

logo

Logo i mar­ka fir­my nie­jed­no­krot­nie sta­no­wią znacz­ną część war­to­ści fir­my. Dobrze opa­ko­wa­ny pro­dukt, sprze­da­je się lepiej. Pro­dukt o zna­nej mar­ce, ma więk­sze szan­se na więk­szą sprze­daż w wyż­szej cenie. Dobre logo to pod­sta­wa suk­ce­su, nasz doświad­czo­ny zespół pomo­że Ci w stwo­rze­niu i roz­wo­ju wize­run­ku poprzez:

  • ana­li­zę dzia­łań kon­ku­ren­cji i kre­ację nazwy,
  • stwo­rze­nie zna­ku i wybór typo­gra­fii,
  • opra­co­wa­nie stra­te­gii komu­ni­ka­cji w tym komu­ni­ka­tów i kana­łów ich dys­try­bu­cji.

księga znaku / identyfikacja wizualna

Opra­co­wu­je­my logo i zasa­dy jego uży­cia, doku­men­tów fir­mo­wych, reklam, kata­lo­gów, stron www, ozna­ko­wań budyn­ków, gadże­tów, itp. tak aby iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na była sku­tecz­na i łatwa do wyko­rzy­sty­wa­nia. Reali­zu­je­my pro­jek­ty z uwzględ­nie­niem ska­li jej uży­cia, zakła­da­ne­go kosz­tu pro­duk­cji ele­men­tów ozna­ko­wa­nia i trwa­ło­ści. Mamy sze­ro­kie doświad­cze­nie w pro­duk­cji któ­re wyko­rzy­stu­je­my już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, tak by zre­ali­zo­wać wszyst­kie zakła­da­ne w pro­jek­cie cele.

kreacja marki

Pro­dukt mar­ko­wy to pro­dukt roz­po­zna­wal­ny, w odnie­sie­niu do któ­re­go pro­wa­dzo­na poli­ty­ka brand mar­ke­tin­gu, prze­kła­da się na sprze­daż. Naszym nad­rzęd­nym celem jest budo­wa solid­nych i sta­bil­nych marek, odpor­nych na wpływ koniunk­tu­ry, kry­zy­sy czy dzia­ła­nia kon­ku­ren­cji.

Świad­czy­my usłu­gi z zakre­su zarzą­dza­nia mar­ką, dobo­ru odpo­wied­niej stra­te­gii do cyklu życia mar­ki, śle­dze­nia wpły­wu dzia­łań mar­ke­tin­go­wych na kształ­to­wa­nie się war­to­ści mar­ki. Wska­zu­je­my moż­li­we opcje pozy­cjo­no­wa­nia na tle kon­ku­ren­cji oraz pla­nu­je­my odpo­wied­nie wspar­cie dzia­ła­nia­mi pro­mo­cyj­ny­mi. Nasze bada­nia mogą mieć cha­rak­ter badań ad hoc, bądź też cią­głe­go moni­to­rin­gu dane­go zagad­nie­nia i inte­re­su­ją­cej cechy.

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij