interactive

mocny akcent w e-biznesie

serwisy www

Two­rzy­my stro­ny inter­ne­to­we, któ­re zapew­nia­ją efek­tyw­ną komu­ni­ka­cję. Budu­je­my ser­wi­sy infor­ma­cyj­ne, por­ta­le, skle­py inter­ne­to­we jak rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne blo­gi, opar­te na sil­ni­ku Word Press. Do każ­de­go pro­jek­tu pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie, pro­jek­tu­jąc design, struk­tu­rę i dzia­ła­nie biz­ne­so­we ser­wi­su.

sklepy internetowe

Bazu­je­my na trzech plat­for­mach — skryp­cie kqs, e-skle­pie Opti­ma oraz roz­wią­za­niach e-com­mer­ce opar­tych na Word­Pres­sie.

aplikacje on-line

Dzię­ki wie­dzy i doświad­cze­niu naszych spe­cja­li­stów może­my zbu­do­wać sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy pro­ces zarzą­dza­nia, obsłu­gę klien­ta czy sprze­daż. Naj­więk­szy nacisk kła­dzie­my na okre­śle­nie wyma­gań i potrzeb fir­my, aby opra­co­wać sys­tem dopa­so­wa­ny do wiel­ko­ści i spe­cy­fi­ki pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie oraz peł­ną obsłu­gę w zakre­sie wdro­że­nia oraz pomo­cy tech­nicz­nej.

multimedia

Przy­go­to­wu­je­my ani­ma­cje flash na potrze­by ser­wi­sów i por­ta­li. Reali­zu­je­my ani­ma­cje i pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne. Jako uzu­peł­nie­nie ofe­ru­je­my rów­nież sze­reg gadże­tów elek­tro­nicz­nych, wyko­rzy­sty­wa­nych w mar­ke­tin­gu wiru­so­wym. Wyga­sza­cze ekra­nu, tape­ty pul­pi­tu, gry zręcz­no­ścio­we i inte­rak­tyw­ne to tyl­ko nie­licz­ne z przy­kła­dów naszych reali­za­cji.

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij