gadżety

dobrze dobrany dodatek

Wyko­rzy­sty­wa­ne w kam­pa­niach, mają­cych na celu roz­wój świa­do­mo­ści mar­ki. Umoż­li­wia­ją zapo­zna­nie się z cecha­mi użyt­ko­wy­mi, szcze­gó­ła­mi tech­nicz­ny­mi lub uwy­pu­kle­nie innych, wybra­nych aspek­tów mar­ki.

siła tradycji

Odzież, smy­cze z nadru­kiem, dłu­go­pi­sy, tor­by, ple­ca­ki, pod­kład­ki, bre­lo­ki czy cera­mi­ka rekla­mo­wa — to tyl­ko mała prób­ka naszych reali­za­cji. Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą pro­duk­cję gadże­tów rekla­mo­wych. Naszą spe­cjal­no­ścią jest kre­acja i pro­duk­cja nie­ty­po­wych gadże­tów rekla­mo­wych.

gadżety elektroniczne

Gadże­ty elek­tro­nicz­ne mają za zada­nie wspo­ma­gać zasad­ni­cze dzia­ła­nia mar­ke­tin­go­we i pro­mo­cyj­ne. Rezul­ta­tem ich wyko­rzy­sta­nia jest zmak­sy­ma­li­zo­wa­nie cza­su prze­by­wa­nia z mar­ką. Wyga­sza­cze ekra­nu, tape­ty pul­pi­tu, gry zręcz­no­ścio­we i inte­rak­tyw­ne to tyl­ko nie­licz­ne z przy­kła­dów reali­zo­wa­nych przez nas roz­wią­zań.

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij