o nas

agencja full service, do usług!

Jeste­śmy sku­tecz­nym zespo­łem. Dzia­ła­my z pasją i peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. Doce­nia­ją to nasi klien­ci, któ­rych zado­wo­lo­na gru­pa sta­le się powięk­sza, a my może­my podej­mo­wać wciąż nowe wyzwa­nia.

Sat­to Media to kre­atyw­na agen­cja rekla­mo­wa typu full ser­wis. Zaj­mu­je­my się kre­acją, pro­duk­cją oraz logi­sty­ką. Posia­da­nie wła­sne­go dzia­łu pro­duk­cji, w tym dru­kar­ni wiel­ko­for­ma­to­wej, umoż­li­wia nam reali­za­cję pro­jek­tów w naj­krót­szym cza­sie i zop­ty­ma­li­zo­wa­nych kosz­tach.

Kie­ru­je­my się zasa­da­mi ety­ki i przej­rzy­sto­ści w biz­ne­sie. 10 lat doświad­cze­nia zobo­wią­zu­je nas do dekla­ra­cji peł­nej satys­fak­cji we współ­pra­cy z nami.

Zapra­sza­my!

wybrane realizacje

Ta strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij